Shadow

Top Four Small 1

خوداشتغالی فدرال

خوداشتغالی فدرال

Federal Streams, Self-Employed, Top Four Small 1, همه روشها
روش خود اشتغالی ویژه افرادی است که قصد دارند به صورت خود اشتغالی برای خود کار کنند. متقاضیان این روش لازم است شرایط مندرج در یکی از دو گروه زیر را داشته باشند: تجربه کاری مرتبط در زمینه های فرهنگی یا ورزشی: این اشخاص علاوه بر تجربه کاری، باید قصد و توانائی مشارکت در امور فرهنگی یا ورزشی کانادا را داشته باشند، تجربه مدیریت مزارع: این اشخاص علاوه بر تجربه مدیریتی مذکور، باید قصد و توانائی خرید و اداره یک مزرعه را در کانادا داشته باشند. (این بخش یعنی "تجربه مدیریت مزرعه" در حال حاضر متوقف شده است. - بروزآوری: اکتبر 2018). تجربه کاری در صورتی مرتبط محسوب می شود که متقاضی: در فعالیتهای فرهنگی یا ورزشی در سطح جهانی شرکت کرده باشد، یا در زمینه فعالیت فرهنگی یا ورزشی مذکور سابقه خود اشتغالی داشته باشد، یا در حالت دوم، تجربه مستقیم مدیریت مزرعه را قبلاً داشته باشد. (ای...
خود اشتغالی استارت آپ فدرال

خود اشتغالی استارت آپ فدرال

Federal Streams, Self-Employed, Top Four Small 1, همه روشها
در این روش، کانادا تلاش دارد تا با جذب مخترعان، مبتکران و دارندگان طرحهای تجاری سودآور و وصل کردن آنان به برخی شرکت معین سرمایه گذاری در کانادا، به جذب مهاجران کارآفرین بپردازد. مراحل کار به این ترتیب است که طرح تجاری مربوط به سرمایه گذاری برای اختراع یا ابتکار یا طرح تجاری سودآور متقاضی توسط وی یا وکیل و نماینده وی به شرکتهای تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا ارائه می شود. در صورت قانع شدن این شرکتها که کاری بسیار فنی است و ترجیحاً باید با همکاری یک تیم حقوقی، سرمایه گذاری و حسابداری انجام شود، مذاکرات مربوط به میزان سهام شرکت سرمایه گذار به دلیل تامین مالی پروژه و سهام متقاضی به واسطه ارائه طرح مذکور انجام می شود. پس از توافق نهائی و انعقاد قراردادهای مربوطه، شرکت سرمایه گذار تائیدیه هائی را برای اداره مهاجرت تهیه می نماید و پس از آن، اداره مهاجرت در مورد اعطای اقامت دائم به ...
کارآفرینی کبک

کارآفرینی کبک

Investor & Entrepreneur, Provincial Streams, Quebec, Top Four Small 1
  شرایط لازم روش استانی: کارآفرینی کبک حداقل دارائی (1) نهصد هزار دلار به صورت منابع مالی قابل حصول حداقل سرمایه گذاری (2) بسته به طرح تجاری دارد. ضمناً بخش ودیعه را ملاحظه فرمائید. ضمناً متقاضی (و همسر در صورت تمایل) باید حداقل 25 درصد سهام شرکت جدید التاسیس یا حداقل 51 درصد سهام خریداری شده از شرکت موجود در استان کبک را تملک و در اختیار داشته باشند. سوابق کاری سیستم دومرحله ای استانی (EOI) خیر داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی داشتن طرح تجاری مورد قبول استان بلی سفر تجاری به استان مورد نظر ضروری نیست اما اکیداً توصیه می شود. مصاحبه بلی ودیعه تضمین سرمایه گذاری در محدوده مونترال بزرگ: 300 هزار دلار در محدوده خارج از مونترال بزرگ: 200 هزار دلار صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم خیر. از ابتدا اقامت دائم داده...
خوداشتغالی کبک

خوداشتغالی کبک

Provincial Streams, Quebec, Self-Employed, Top Four Small 1
  شرایط لازم روش استانی: خوداشتغالی کبک حداقل دارائی (1) یکصد هزار دلار حداقل سرمایه گذاری (2) ندارد سوابق کاری دو سال خوداشتغالی در زمینه ای که متقاضی قصد دارد در این استان به راه بیندازد سیستم دومرحله ای استانی (EOI) خیر داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی داشتن طرح تجاری مورد قبول استان خیر سفر تجاری به استان مورد نظر ضروری نیست اما اکیداً توصیه می شود. مصاحبه بسته به نظر اداره مهاجرت ممکن است لازم شود. ودیعه تضمین سرمایه گذاری برای محدوده مونترال بزرگ: حداقل 50 هزار دلار برای خارج از محدوده مونترال بزرگ: حداقل 25 هزار دلار صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم خیر. از ابتدا اقامت دائم داده خواهد شد. ملاحظات پرونده های جدید بین 15 آگوست 2018 تا 31 مارس 2019 دریافت می شود. نکات (1) تعریف آنچه که به ...