Shadow

Manitoba

کارآفرینی منیتوبا

کارآفرینی منیتوبا

Investor & Entrepreneur, Manitoba, Provincial Streams, همه روشها
  شرایط لازم روش استانی: سرمایه گذاری (از نوع کارآفرینی) منیتوبا حداقل دارائی (1) پانصد هزار دلار حداقل سرمایه گذاری (2) در محدوده پایتخت منیتوبا: 250 هزار دلار در خارج از محدوده پایتخت منیتوبا: 150 هزار دلار و در هر دو حال، سرمایه گذاری باید با زمینه های تعیین شده منیتوبا منطبق باشد، حداقل یک شغل ایجاد کند سوابق کاری داشتن مالکیت و مدیریت ارشد یا اجرائی در حداقل سه سال از پنج سال گذشته، و داشتن حداقل یک سوم سهام شرکت برای اخذ امتیاز از بابت این فاکتور سیستم دومرحله ای استانی (EOI) بلی داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی داشتن طرح تجاری مورد قبول استان بلی سفر تجاری به استان مورد نظر ضروری است. سفر بررسی های تجاری ظرف یک سال گذشته منتهی به تاریخ تشکیل پرونده مصاحبه بلی ودیعه تضمین سرمایه گذاری ندارد صدور اجاز...
سرمایه گذاری کشاورزی منیتوبا

سرمایه گذاری کشاورزی منیتوبا

Investor & Entrepreneur, Manitoba, Provincial Streams, همه روشها
  شرایط لازم روش استانی: سرمایه گذاری کشاورزی منیتوبا حداقل دارائی (1) پانصد هزار دلار حداقل سرمایه گذاری (2) سیصد هزار دلار برای تاسیس کسب و کار در زمینه کشاورزی در منطقه روستائی منیتوبا به همراه حضور فعال در انجام امور روزمره کسب و کار سوابق کاری تجربه حداقل سه سال مدیریت یا مالکیت مزرعه داری سیستم دومرحله ای استانی (EOI) بلی داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی داشتن طرح تجاری مورد قبول استان بلی سفر تجاری به استان مورد نظر سفر بررسی های تجاری در زمینه های کشاورزی لازم است مصاحبه بلی ودیعه تضمین سرمایه گذاری ندارد صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم ابتدا اجازه کار صادر می شود. سپس بعد از انجام تعهدات، اقامت دائه داده خواهد شد. ملاحظات --- نکات (1) تعریف آنچه که به عنوان دارائی محسوب می شود در هر است...