Shadow

سوپرویزای پدر و مادر

سوپرویزای والدین

 

والدین (پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ) کسانی که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند ممکن است شرایط اخذ سوپر ویزا را دارا باشند. سوپر ویزا اعتباری ده ساله دارد.

به منظور درخواست صدور سوپر ویزا، والدین باید دارای شرایط زیر باشند:

 • فرزندشان شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند
 • ممنوع الورود به کانادا نباشند
 • شرایط دیگر از جمله سلامت نسبی جسمانی داشته باشند

ضمناً برای صدور این نوع ویزا، مسئول پرونده مربوطه در اداره مهاجرت کانادا باید اطمینان حاصل کند که والدین در پایان مدت ویزا کانادا را ترک خواهند نمود. برای این امر، موارد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:

 • میزان وابستگی های والدین به کشور متبوع
 • هدف از سفر
 • ترکیب اعضای خانواده فرزندان شهروند یا مقیم دائم و شرایط مالی آنان
 • ثبات کلی سیاسی و اقتصادی کشور متبوع والدین
 • دعوتنامه میزبان در کشور کانادا که بر اساس مقررات و بطور کامل حاوی تمامی نکات لازم باشد

ضمناً لازم است:

ثابت شود که فرزند (شهروند یا مقیم کانادا) دارای استطاعت و تمکن مالی لازم بر اساس جداول اداره مهاجرت می باشد

 • نامه کتبی فرزند مبنی بر قبول هزینه های والدین در دوره اقامتشان ضمیمه پرونده شود
 • بیمه یک ساله درمانی برای والدین از یک شرکت بیمه کانادائی اخذ شده باشد
 • والدین معاینات پزشکی را طبق ضوابط انجام دهند