Shadow

سرمایه گذاری کبک

 

شرایط لازم روش استانی: سرمایه گذاری کبک
حداقل دارائی (1) دو میلیون دلار
حداقل سرمایه گذاری (2) یک میلیون و دویست هزار دلار قابل برگشت پس از پنج سال (یا بجای آن: پرداخت مبلغی در حدود 320 هزار دلار غیرقابل برگشت به یکی از بانکهای مورد تائید اداره مهاجرت این استان)
سوابق کاری دو سال سابقه مدیریت (ظرف پنج سال گذشته) در زمینه های کشاورزی، تجاری، صنعتی یا سابقه مدیریت در دوایر دولتی یا سازمان های بین المللی، بطور تمام وقت
سیستم دومرحله ای استانی (EOI) خیر
داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا خیر
داشتن طرح تجاری مورد قبول استان خیر
سفر تجاری به استان مورد نظر ضروری نیست اما اکیداً توصیه می شود.
مصاحبه بسته به نظر اداره مهاجرت ممکن است لازم شود.
ودیعه تضمین سرمایه گذاری لازم ندارد
صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم خیر. از ابتدا اقامت دائم داده خواهد شد.
ملاحظات پرونده های جدید بین 10 سپتامبر 2018 تا 15 مارس 2019 دریافت می شود.
نکات (1) تعریف آنچه که به عنوان دارائی محسوب می شود در هر استان متفاوت است.
(2) تعریف مواردی از هزینه ها که جزء سرمایه گذاری در کانادا محسوب می شود، در هر استان متفاوت است.
(3) کلیه مبالغ به دلار کانادا است.