Shadow

کارآفرینی نوا اسکوشا

 

شرایط لازم روش استانی: کارآفرینی نوا اسکوشا
حداقل دارائی (1) ششصد هزار دلار
حداقل سرمایه گذاری (2) یکصد و پنجاه هزار دلار
سوابق کاری حداقل سه سال مالکیت کسب و کار با حداقل یک سوم سهام در طی ده سال گذشته، یا
حداقل پنج سال مدیریت ارشد در طی ده سال گذشته
سیستم دومرحله ای استانی (EOI) بلی
داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی
داشتن طرح تجاری مورد قبول استان بلی
سفر تجاری به استان مورد نظر بلی (تنها برای حالت خرید کسب و کار)
مصاحبه بلی
ودیعه تضمین سرمایه گذاری ندارد
صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم ابتدا اجازه کار صادر می شود. سپس بعد از انجام تعهدات به مدت حداقل یک سال، اقامت دائم داده خواهد شد.
ملاحظات شرایط کسب و کار: کسب و کار مورد نظر باید با شرایطی که دولت این استان تعیین می کند مطابقت داشته باشد.

شرط زبان: حداقل سطح پنج

نکات (1) تعریف آنچه که به عنوان دارائی محسوب می شود در هر استان متفاوت است.
(2) تعریف مواردی از هزینه ها که جزء سرمایه گذاری در کانادا محسوب می شود، در هر استان متفاوت است.
(3) کلیه مبالغ به دلار کانادا است.