Shadow

اطلاعات عمومی: کبک

Quebec City, Quebec

مساحت:  1542056  کیلومترمربع
جمعیت:  7930000  نفر
صنایع اصلی:  کشاورزی، صنایع تولیدی، انرژی، صنایع معدنی، جنگلداری و صنعت حمل و نقل

استان کبک از نظر مساحت، بزرگترین استان کانادا است و از نظر جمعیت مقام دوم را پس از انتاریو به خود اختصاص داده است. اکثریت جمعیت این استان را فرانسه زبانها تشکیل می دهد و از این جهت دارای تاریخ، زبان و فرهنگ متمایز و متفاوت نسبت به بقیه کانادا است.

برای اطلاع از روشهای مهاجرت از طریق این استان به صفحات دیگر همین وبسایت در بخش های نیروی کار متخصص، سرمایه گذاری و سایر صفخات مربوطه مراجعه فرمائید.