Shadow

کارآفرینی منیتوبا

 

شرایط لازم روش استانی: سرمایه گذاری (از نوع کارآفرینی) منیتوبا
حداقل دارائی (1) پانصد هزار دلار
حداقل سرمایه گذاری (2) در محدوده پایتخت منیتوبا: 250 هزار دلار
در خارج از محدوده پایتخت منیتوبا: 150 هزار دلار
و در هر دو حال، سرمایه گذاری باید با زمینه های تعیین شده منیتوبا منطبق باشد، حداقل یک شغل ایجاد کند
سوابق کاری داشتن مالکیت و مدیریت ارشد یا اجرائی در حداقل سه سال از پنج سال گذشته، و داشتن حداقل یک سوم سهام شرکت برای اخذ امتیاز از بابت این فاکتور
سیستم دومرحله ای استانی (EOI) بلی
داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی
داشتن طرح تجاری مورد قبول استان بلی
سفر تجاری به استان مورد نظر ضروری است. سفر بررسی های تجاری ظرف یک سال گذشته منتهی به تاریخ تشکیل پرونده
مصاحبه بلی
ودیعه تضمین سرمایه گذاری ندارد
صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم ابتدا اجازه کار صادر می شود. سپس بعد از انجام تعهدات، اقامت دائه داده خواهد شد.
ملاحظات اخذ حداقل 60 امتیاز بر اساس فاکتورهای مورد نظر در این روش
نکات (1) تعریف آنچه که به عنوان دارائی محسوب می شود در هر استان متفاوت است.
(2) تعریف مواردی از هزینه ها که جزء سرمایه گذاری در کانادا محسوب می شود، در هر استان متفاوت است.
(3) کلیه مبالغ به دلار کانادا است.