Shadow

خود اشتغالی کشاورزی آلبرتا

 

شرایط لازم روش استانی: خوداشتغالی کشاورزی آلبرتا
حداقل دارائی (1) پانصد هزار دلار
حداقل سرمایه گذاری (2) پانصد هزار دلار در زمینه تولید کشاورزی بالا دست)
سوابق کاری تجربه مدیریت در یک مجموعه کشاورزی موجود
سیستم دومرحله ای استانی (EOI) خیر
داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی
داشتن طرح تجاری مورد قبول استان بلی
سفر تجاری به استان مورد نظر ضروری نیست اما اکیداً توصیه می شود.
مصاحبه بلی
ودیعه تضمین سرمایه گذاری ندارد
صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم خیر. از ابتدا اقامت دائم داده خواهد شد.
ملاحظات یک بانک کانادائی باید حاضر شود حمایت مالی مجموعه مورد تاسیس  را بر عهده بگیرد
نکات (1) تعریف آنچه که به عنوان دارائی محسوب می شود در هر استان متفاوت است.
(2) تعریف مواردی از هزینه ها که جزء سرمایه گذاری در کانادا محسوب می شود، در هر استان متفاوت است.
(3) کلیه مبالغ به دلار کانادا است.